C# programozási tételek

11. osztály 11.évf_c# C# programozás Programozás

2021.01.14 beadandó feladat

Összegzés

Általában egy tömb elemeinek összegzését jelenti. Általánosan: összeg=összeg+aktuális elem, vagyis új összeg=régi összeg+aktuális elem

Példa: Állítsunk elő 10db 1-100 közötti véletlen számot, töltsünk fel velük egy tömböt. Számoljuk ki a számok összegét! Ha ez megvan, akkor ennek felhasználásával számoljuk ki az átlagukat is!

 static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Összegzés"); //10db 0-100 közötti szám átlaga, összege
      int[] a = new int[10];
      int osszeg = 0, i = 0;
      double atlag = 0;
      Random vsz = new Random();
      for (i=0; i<8; i++)
      {
        a[i] = vsz.Next(101);
        osszeg += a[i];  //osszeg=osszeg+a[i];
        Console.Write("{0,5}", a[i]); 
      }
      atlag = Convert.ToDouble(osszeg) / 10;
      Console.WriteLine("A számok összege: {0}", osszeg);
      Console.WriteLine(" A számok átlaga: {0:0.000}", atlag);
      Console.ReadKey();
    }

Megszámlálás

Megszámoljuk, hogy hány olyan elem van, ami egy megadott feltételnek megfelel.

Példa: Számoljuk meg, hány negatív és hány pozitív szám van egy 10 elemű, -100 100 közötti véletlen számokkal feltöltött tömbben!

 static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Megszámlálás");
      int[]a=new int[10];
      int pozitivak = 0, negativak = 0, i = 0;
      Random vsz = new Random();
      for (i=0; i<10; i++)
      {
        a[i] = vsz.Next(-100, 101);
        if (a[i] > 0) pozitivak++;
        if (a[i] < 0) negativak++;
        Console.Write("{0,5}", a[i]);

      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(" {0} db pozitív szám van.", pozitivak);
      Console.WriteLine(" {0} db negatív szám van.", negativak);
      Console.ReadKey();
    }

Eldöntés

Ez az algoritmus eldönti, hogy van-e a tömbben adott tulajdonságú elem. Ha van, a ciklus leáll.

Példa: Állítsunk elő 5 egész számot, egy 0-100 közötti véletlenszámokból, és döntsük el, van-e közöttük 3-mal osztható!

static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Eldöntés");
      int[] a = new int[5];
      int i = 0;
      bool van = false;
      Random vsz = new Random();
      for (i=0; i<5; i++)
      {
        a[i] = vsz.Next(101);
        Console.Write("{0,5}", a[i]);

      }
      i = 0;
      do
      {
        if (a[i] % 3 == 0) van = true;
        i++;
      }
      while (van == false && i < 5);
      Console.WriteLine();
      if (van) Console.WriteLine("Van hárommal osztható szám!");
      Console.ReadKey();
    }

Kiválasztás

Az adatok közül kiválasztunk egy, vagy több olyan elemet, ami a megadott feltételeknek megfelel. Az algoritmus megadja, hogy az adott elem a tömbben hol helyezkedik el.

Példa: Állítsunk elő 10 véletlen számot -100 és 100 között! Írjuk ki az első pozitív szám indexét és értékét! (plusz az tömb összes elemét, hogy ellenőrizni tudjuk)

static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Kiválasztás");
      int[]a = new int[10];
      int i = 0;
      bool van = false;
      Random vsz = new Random();
      for (i=0; i<10; i++)
      {
        a[i] = vsz.Next(-100, 100);
        Console.Write("{0,5}", a[i]);
      }
      i = 0;
      do
      {
        if (a[i] > 0) van = true;
        i++;
      }
      while (van == false && i < 10);
      Console.WriteLine();
      if (van) Console.WriteLine("Az 1. pozitív szám: {0} indexe: {1}", a[i - 1], i - 1);
      else
        Console.WriteLine("Nincs pozitív szám!");
      Console.ReadKey();
    }

Maximum/minimum kiválasztás

Rendezetlen elemek közül keressük meg a legnagyobbat. Karakter és szöveg típusú változókra is érvényes. A for ciklus előtt az első elemet tekintjük a legnagyobbnak, majd a for ciklus során megnézzük a 2. elemtől kezdve az utolsóig, hogy van-e ennél nagyobb elem. Ha az aktuálisan vizsgált elem nagyobb, akkor az lesz az új maximum.

Példa: Állítsunk elő 10db 0-500 közötti véletlen számot, és keressük meg, melyik a legnagyobb! Ellenőrzésként írjuk ki a 10db számot is a képernyőre!

 static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Maximum kiválasztás");
      int[] a = new int[10];
      int i = 0, min=0, max = 0;
      Random vsz = new Random();
      for (i=0; i<10; i++)
      {
        a[i] = vsz.Next(501);
        Console.Write("{0,5}", a[i]);
      }
      min = a[0];
      max = a[0];
      for (i=1; i<10; i++)
      {
        if (a[i] < min) min=a[i];
        if (a[i] > max) max=a[i];        
      }
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("A legkisebb szám: {0}", min);
    Console.WriteLine("A legnagyobb szám: {0}", max);     
    Console.ReadKey();
    }

Kérjünk be 5db karaktert, és írjuk ki az abc sorrend szerint elsőt! (ASCII karaktekkód szerint rendez)

 static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Minimum kiválasztás");
      char[] a = new char[5];
      int i = 0;
      char min = ' ';
      Console.WriteLine("Kérem a karaktereket: ");
      for (i=0; i<5; i++)
      {
        a[i] = Convert.ToChar(Console.ReadLine());//enter utánuk!
      }
      min = a[0];
      for (i=1; i<5; i++)
      {
        if (a[i] < min) min = a[i];
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Az első karakter: {0}", min);
      Console.ReadKey();

    }

Állítson elő véletlenszerűen 28 számot a [-10, 10] tartományból!

 • Állapítsa meg pozitív vagy negatív számból van-e több? A választ
  és a darabszámokat írja a képernyőre!
 • Hányszor fordult elő a 7-es szám?
 • Van-e a számok között 0, hanyadik indexe van az elsőnek?
 • Adja meg a negatív számok átlagát!
 • Adja meg melyik a legkisebb, és a legnagyobb szám!
 • Melyik volt a pozitív számok közül a legkisebb?
 • Melyik volt a negatív számok közül a legnagyobb?
using System;

namespace tetelekgyak
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Gyakorlás");
      int[] tomb = new int[28];
      int db_nulla=0, db_poz = 0, db_neg = 0, i = 0, keresett = 7, db_keresett=0, nulla_indexe=0, osszeg=0;
      int min, poz_min = 0;
      int max, neg_max = 0;
      double atlag = 0;
      bool talalat = false;
      bool nulla = false;
      Random vsz = new Random();
      for (i=0; i<28; i++)
      {
        tomb[i] = vsz.Next(-10, 11);
        if (tomb[i] == keresett)
        {
          talalat = true;
          db_keresett++;
        }
        if (tomb[i] == 0)
        {
          db_nulla++;
          if (db_nulla==1) nulla_indexe = i;
        }
        if (tomb[i] > 0) db_poz++;
        if (tomb[i] < 0)
        {
          db_neg++;
          osszeg += tomb[i];
        }
        Console.Write("{0} ", tomb[i]);
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Negatív szám: {0} db, pozitív szám: {1} db", db_neg, db_poz);
      if (db_poz > db_neg)
        Console.WriteLine("Több a pozitív szám!");
      else if (db_neg > db_poz)
        Console.WriteLine("Több a negatív szám!");
      else
        Console.WriteLine("A + és - számok száma egyenlő");
      //van-e 7-es szám?
      if (talalat==true)
        Console.WriteLine("A számok között van 7-es! {0} db", db_keresett);
      else
        Console.WriteLine("A számok között nincs 7-es!");
      if (db_nulla > 0)    
      Console.WriteLine("A számok között van {0} db 0, az első indexe: {1}", db_nulla, nulla_indexe);
      
      atlag = Convert.ToDouble(osszeg) / db_neg;
      Console.WriteLine("A negatív számok átlaga: összeg:{0} / darab {1} = {2}", osszeg, db_neg, atlag);
      max = tomb[0];
      min = tomb[0];      
      for (i = 0; i < 28; i++)
      {
        if (tomb[i] > max) max = tomb[i];
        if (tomb[i] < min) min = tomb[i];        
      }
      poz_min = max;
      neg_max = min;
      for (i = 0; i < 28; i++)
      {
        // legnagyobb negatív szám
        if ((tomb[i] < 0) && (tomb[i] > neg_max))
           neg_max = tomb[i];
        // legkisebb pozitív szám
         if ((tomb[i] > 0) && (tomb[i] < poz_min))
          poz_min = tomb[i];
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("A legnagyobb szám: {0}, a legkisebb szám: {1}", max, min);
      Console.WriteLine("A legnagyobb negatív szám: {0}, a legkisebb pozitív szám: {1}", neg_max, poz_min);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Kiválogatás

Kiválogatás során egy tömb elemei közül kiválogatjuk azokat, amelyek a megadott feltétel(ek)nek megfelelnek. Ezeket akár egy másik tömbbe is tárolhatjuk.

Generáljunk 20db véletlenszámot 1-100 közötti számokból. Az öttel osztható számokat írassuk ki, és tároljuk egy másik tömbben! Ilyen esetben a másik tömb méretének is célszerű az eredeti tömb méretét megadni, mert akár az is elképzelhető, hogy minden generált szám osztható öttel.

namespace kivalogatas
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Kiválogatás");
      int[] a = new int[20];
      int[] b = new int[20];
      int i = 0, j = 0, db = 0;
      Random vsz = new Random();
      for (i = 0; i < 20; i++)
      {
        a[i] = vsz.Next(101);
        Console.Write("{0} ", a[i]);
        if (a[i] % 5 == 0)
        {
          b[db] = a[i];
          db++;
        }
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Az öttel osztható számok:");
      for (j=0; j<db; j++)
      {
        Console.Write("{0} ", b[j]);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Szétválogatás

Szétválogatás esetén egy tömb minden elemét elhelyezzük a megadott feltételek szerint másik tömbben. A szétválogatás utáni tömbök elemszáma megegyezik az eredeti tömb elemszámával.

Állítsunk elő 20db 1-100 közötti véletlen számot! Válogassuk szét a számokat 3 tömbbe: legyenek a ‘ketto’ tömbben a kettővel osztható számok, a ‘harom’-ban a kettővel nem de hárommal oszthatóak, az ‘egyeb’ tömbben az összes többi. Írassuk ki a tömbök tartalmát!

namespace szetvalogatas
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Szétválogatás");
      int[] a = new int[20];
      int[] ketto = new int[20];
      int[] harom = new int[20];
      int[] egyeb = new int[20];
      int i = 0, j = 0, dbketto = 0, dbharom = 0, dbegyeb = 0;
      Random vsz = new Random();
      for (i=0; i<20; i++)
      {
        a[i] = vsz.Next(101);
        Console.Write("{0} ", a[i]);
        if (a[i]%2==0)
        {
          ketto[dbketto] = a[i];
          dbketto++;
        }
        else if (a[i]%3==0)
        {
          harom[dbharom] = a[i];
          dbharom++;
        }
        else
        {
          egyeb[dbegyeb] = a[i];
          dbegyeb++;
        }
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("A kettővel osztható számok: ");
      for (j = 0; j < dbketto; j++)
        Console.Write("{0} ", ketto[j]);
        Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("A kettővel nem de hárommal oszthtó számok: ");
      for (j = 0; j < dbharom; j++)
        Console.Write("{0} ", harom[j]);
        Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Egyéb számok");
      for (j = 0; j < dbegyeb; j++)
        Console.Write("{0} ", egyeb[j]);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Lineáris keresés

A lineáris keresés nagyon hasonlít az eldöntésre: egy n elemű sorozatban keresünk adott feltételnek megfelelő elemet. Az algoritmusnak el kell döntenie, van-e az adott feltételnek megfelelő elem. Ha igen, akkor ennek az elemnek a sorszámát keressük.

namespace lineariskereses
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Lineáris keresés");
      int[] tomb = new int[15];
      Random vsz = new Random();
      int n = tomb.Length;
      int s = 0;
      for (s = 0; s < n; s++)
      {
        tomb[s] = vsz.Next(21);
        Console.Write("{0} ", tomb[s]);
      }
     
      int keresettSzam = 1;
      int i = 0;
      while (i < n && tomb[i] != keresettSzam)
        i++;
      if (i < n)
        Console.WriteLine("A keresett szám indexe: {0} ", i);
      else
        Console.WriteLine("A keresett szám nincs benne a tömbben");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

RENDEZÉSI ALGORITMUSOK

BUBORÉK RENDEZÉS

Nevét onnan kapta, hogy hasonlóan ahhoz, ahogy a pezsgőspohárban szállnak felfelé a buborékok, a rendezés során is minden egyes menetben a fennmaradó elemek közül a legnagyobbat helyezzük át a tömbszelet végére, tetejére. A rendezés során a tömb fennmaradó – még nem rendezett – részén végighaladva az egymás utáni szomszédos elemeket összehasonlítjuk, és ha szükséges megcseréljük őket, hogy közülük mindig a nagyobb helyezkedjen el feljebb; ezt a műveletet aztán a tömbön feljebb lépve addig ismételjük, amíg a fennmaradó rész végéhez nem érünk. A műveletsor végén a rendezetlen rész tetejére mindig a legnagyobb érték kerül majd fel, amelyet a következő menetben már nem veszünk figyelembe. A ciklust egészen addig ismételjük a fennmaradó – egyre kisebb – halmazon, amíg már csak egyetlen elem marad ebben, amely ebben az esetben a halmaz legkisebb eleme lesz, miközben a tömb fennmaradó része az összes nála nagyobb elemet fogja tartalmazni, növekvő sorrendben.

Az algoritmus műveletigénye a tömb méretének négyzetével arányos, ezért nagy tömböknél nem javasolt a használata, mert rendkívül lassú futáshoz vezet. Ilyen esetekre a gyorsrendezés vagy az összefésülő rendezés használata ajánlott. A minimumkiválasztásos és a beszúrásos rendezések általában hatékonyabbak a buborékrendezésnél.

Egy szemléletes video a YouTube-ról, és egy másik.

namespace buborek_rendezes
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Buborék rendezés");
      int[] tomb = new int[] { 10, 2, 9, 8, 5, 6, 1, 4, 3, 7 };
      int n = tomb.Length;
      //Kiíratás rendezés előtt
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.Write("{0} ", tomb[i]);
      Console.WriteLine();
      //Buborék rendezés
      for (int i = n - 1; i > 0; i--)
        for (int j = 0; j < i; j++)
          if (tomb[j] > tomb[j + 1])
          {
            int temp = tomb[j + 1];
            tomb[j + 1] = tomb[j];
            tomb[j] = temp;
          }
      //Kiíratás rendezés után
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.Write("{0} ", tomb[i]);
      Console.WriteLine();
    }
  }
}

Beszúrásos rendezés

Működése leginkább a kártyalapok egyenként való kézbe vételéhez és a helyükre igazításához hasonlítható. Van a kezünkben 10,9,K,A és felveszünk egy J-t, akkor a 10-es után fogjuk beszúrni, de az előtte levő elemeket is rendezi, tehát 9, 10, J, K, A lesz az eredmény. Ezzel persze nincs ki a sorunk pókernél…

Vesszük a soron következő elemet, és megkeressük a helyét a tőle balra lévő, már rendezett részben, majd a kereséssel párhuzamosan a nagyobb elemeket rendre eggyel jobbra mozgatjuk. Az aktuális elemet egy segédváltozóban tároljuk, mert a mozgatások során értéke felülíródhat egy nagyobb elemmel.

Ezen algoritmus használata akkor igazán előnyös, ha az adatsorunk már részben rendezett. Továbbá akkor igen hatékony, ha egy rendezett sorozatot bővítünk és a bővítés után is szeretnénk, hogy a sorozat rendezett maradjon. Az algoritmus futási ideje legjobb esetben konstans, vagyis a gép sebességétől függ, az elemektől nem. Legrosszabb esetben pedig négyzetes.

using System;

namespace beszurasos_rendezes
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Beszúrásos rendezés!");
      int[] tomb = { 10, 2, 9, 8, 5, 6, 1, 4, 3, 7 };
      for (int i = 0; i < tomb.Length; i++)
        Console.Write("{0} ", tomb[i]);
      Console.WriteLine();
      //beszúrásos rendezés
      for (int i = 1; i < tomb.Length; i++)
      {
        int kulcs = tomb[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && tomb[j] > kulcs)
        {
          tomb[j + 1] = tomb[j];
          j = j - 1;
        }
        tomb[j + 1] = kulcs;
      }
      for (int i = 0; i < tomb.Length; i++)
      Console.Write(tomb[i] + " ");
      Console.WriteLine();

    }
  }
}